Skip to main content

Algemene voorwaarden Advocatenpraktijk Het Hoofdkantoor B.V.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Advocatenpraktijk Het Hoofdkantoor B.V. (hierna: Het Hoofdkantoor).
 2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Het Hoofdkantoor te zijn gegeven, en niet aan een aan Het Hoofdkantoor verbonden persoon. Dat geldt ook als het de bedoeling van partijen is dat een opdracht zal worden uitgevoerd door een bepaalde aan Het Hoofdkantoor verbonden persoon. De werking van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Onder aan Het Hoofdkantoor verbonden personen worden mede begrepen huidige of voormalige aandeelhouders of werknemers van Het Hoofdkantoor.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Het Hoofdkantoor, de met haar verbonden personen en alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de voor Het Hoofdkantoor gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico onder die verzekering(en). Op de datum van deze algemene voorwaarden is het verzekerde bedrag onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering EUR 1 miljoen per aanspraak.
 4. Een aanspraak tegen een in het vorige artikel genoemde persoon vervalt in ieder geval, indien Het Hoofdkantoor niet binnen één jaar na de dag van de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.
 5. Indien om welke reden dan ook de bovengenoemde verzekeringen geen aanspraak geven op een uitkering, dan is de aansprakelijkheid van Het Hoofdkantoor beperkt tot het in het kader van de opdracht door de cliënt aan het Hoofdkantoor betaalde honorarium, met een maximum van EUR 25.000.
 6. De cliënt vrijwaart Het Hoofdkantoor voor en zal Het Hoofdkantoor schadeloosstellen ten aanzien van vorderingen van derden die volgen uit of verband houden met de opdracht of de werkzaamheden, behalve wanneer een dergelijke vordering het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Het Hoofdkantoor. Deze vrijwaring omvat tevens eventuele kosten van juridische bijstand of verdediging.
 7. Indien Het Hoofdkantoor bij de uitvoering van een opdracht een niet aan haar verbonden persoon inschakelt, dan is Het Hoofdkantoor tegenover de cliënt niet aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze persoon worden gemaakt. Indien een dergelijke door Het Hoofdkantoor ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, heeft Het Hoofdkantoor de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.
 8. Tenzij anders overeengekomen, zal honorarium in rekening worden gebracht op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met door Het Hoofdkantoor vast te stellen uurtarieven. Door Het Hoofdkantoor ten behoeve van de cliënt betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief btw en enige belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging die de cliënt, betaler of Het Hoofdkantoor op basis van de toepasselijke regelgeving verplicht is te betalen of Het Hoofdkantoor verplicht is in rekening te brengen. Het Hoofdkantoor brengt in beginsel maandelijks werkzaamheden in rekening. De fatale termijn voor betaling is 14 dagen vanaf de datum van de declaratie.
 9. Het Hoofdkantoor behoudt zich het recht voor om overeengekomen uurtarieven jaarlijks per 1 januari te indexeren met het prijsindexcijfer van het CBS. Daarnaast kunnen veranderingen in het belang van de zaak, de spoedeisendheid van de zaak, ervaringsjaren en specialismen leiden tot aanpassing van het overeengekomen uurtarief. Veranderingen in overeengekomen uurtarieven zullen zo tijdig mogelijk aan cliënt worden aangekondigd.
 10. Niet alleen Het Hoofdkantoor maar ook iedere aan Het Hoofdkantoor verbonden of vroeger verbonden persoon en hun rechtsopvolgers kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 11. Het Hoofdkantoor is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten onder omstandigheden vast te stellen en ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden. Cliënten stemmen hiermee in.
 12. Er is een klachtenregeling van toepassing op de dienstverlening van Het Hoofdkantoor. Zie de website het-hoofdkantoor.nl voor meer informatie.
 13. Het Hoofdkantoor verwerkt in het kader van de dienstverlening persoonsgegevens overeenkomstig haar privacy statement. Zie de website het-hoofdkantoor.nl voor meer informatie.
 14. Op de rechtsverhouding tussen Het Hoofdkantoor en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Amsterdam is exclusief bevoegd in eerste instantie kennis te nemen van een geschil tussen Het Hoofdkantoor en een cliënt.

Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. De Nederlandse versie is leidend.

Advocatenpraktijk Het Hoofdkantoor B.V. is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 90765400.

Versie september 2023.

Advocatenpraktijk Het Hoofdkantoor B.V.
Keizersgracht 62-64
1015 CS Amsterdam