Skip to main content

Privacy statement Advocatenpraktijk Het Hoofdkantoor B.V.

Algemeen

Advocatenpraktijk Het Hoofdkantoor B.V. (Het Hoofdkantoor) respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht jegens de betrokkene wiens persoonsgegevens Het Hoofdkantoor verwerkt (de betrokkene).

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Het Hoofdkantoor is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan info@het-hoofdkantoor.nl.

Doel verwerking persoonsgegevens

Het Hoofdkantoor verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Meer in het bijzonder verwerkt Het Hoofdkantoor persoonsgegevens, voor de hierna te noemen doeleinden:

 • verlenen van juridische diensten, op basis van overeenkomst of anderszins, waaronder het voeren van (gerechtelijke) procedures, advisering, bemiddeling en verwijzing, alsmede het verweren tegen aansprakelijkheid en klachten over de dienstverlening;
 • geven van onderwijs;
 • overigens uitvoeren van een overeenkomst;
 • innen van declaraties;
 • voldoen aan wettelijke verplichtingen en overige regelgeving en gedragsregels;
 • marketing- en communicatieactiviteiten;
 • werving en selectie.

Het Hoofdkantoor kan ook in overige gevallen persoonsgegevens verwerken, na toestemming van de betrokkene of bij gerechtvaardigd belang van Het Hoofdkantoor of een derde.

Soorten persoonsgegevens

Het Hoofdkantoor kan de navolgende soorten of categorieën persoonsgegevens verwerken: naam, geslacht, contactgegevens, bedrijfsgegevens, financiële informatie, overige informatie die door de betrokkene zijn verstrekt, of die Het Hoofdkantoor ontvangt of kan ontvangen via openbare bronnen, of van derden, zoals wederpartijen.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Het Hoofdkantoor verwerkt persoonsgegevens op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene; en
 • gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Hoofdkantoor deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het laten uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een derde partij namens en in opdracht van Het Hoofdkantoor, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke of andere) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Het Hoofdkantoor persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, maar alleen voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van Het Hoofdkantoor uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Het Hoofdkantoor ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris en/of een ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Het Hoofdkantoor hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Waar Het Hoofdkantoor gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Het Hoofdkantoor in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Het Hoofdkantoor bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacyrechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u per e-mail richten aan info@het-hoofdkantoor.nl of per post aan Advocatenpraktijk Het Hoofdkantoor B.V., Keizersgracht 62-64, 1015 CS, Amsterdam. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Het Hoofdkantoor aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (zie autoriteitspersoonsgegevens.nl).

Aanpassing privacy statement

Het Hoofdkantoor heeft het recht de inhoud van dit privacy statement te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden gepubliceerd op www.het-hoofdkantoor.nl. Van dit document bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. De Nederlandse versie is leidend.

Versie augustus 2023

Advocatenpraktijk Het Hoofdkantoor B.V.
Keizersgracht 62-64
1015 CS Amsterdam